Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

 

§1
Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy meblowa10.pl dostępny pod adresem internetowym meblowa10.pl, prowadzony jest przez Mitari Bartłomiej Drop z siedzibą w Straszynie, przy ul. Meblowej 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5871636117, REGON 384808240
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym meblowa10.pl, dostarczania zamówionych produktów, uiszczania ceny sprzedaży, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

 §2
Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Sprzedawca - Mitari Bartłomiej Drop z siedzibą w Straszynie, przy ul. Meblowej 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5871636117, REGON 384808240
 1. Kupujący- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 1. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym meblowa10.pl
 1. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 1. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 1. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 1. Konto - konto Kupującego w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 1. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 1. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 1. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 1. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.
 1. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 §3
Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 1. Ceny Towarów znajdujących się w sklepie internetowym meblowa10.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
 1. Wszystkie ceny produktów dostępnych w sklepie są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.
 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pakowania), o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

 §4
Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz wskazanie wybranego hasła za pomocą, których Kupujący będzie logował się do Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 1. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 1. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.
 1. Ustanowione hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków, w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra oraz jedna duża litera. Kupujący nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim. Kupujący może zmienić ustalone uprzednio hasło poprzez złożenie takowej dyspozycji na swoim koncie. 
 
§5
Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny).
 2. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia
 1. kliknąć przycisk “Złóż zamówienie” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail
 1. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 1. Podany przez Kupującego adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany wyłącznie do celów realizacji składanych zamówień.
 1. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

 

 §6
Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1.  Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • Przesyłka kurierska,
  • przesyłka kurierska pobraniowa,
  • Paczkomat
 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przy odbiorze
  • Płatność za pobraniem
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  • Płatności elektroniczne

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

 §7
Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.
 1. W przypadku wyboru przez Kupującego:
  • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  • płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Kupujący obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 2. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 4. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 5. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, a jej koszt ponosi Kupujący, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pakowania) są wskazywane Kupującemu na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Odbiór osobisty Produktu przez Kupującego jest bezpłatny.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego, ponowna wysyłka towaru odbywa się na koszt Kupującego.

 

 §8
Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu za pomocą tradycyjnej poczty lub pocztą elektroniczną.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, produkt powinien być zwrócony przy użyciu tych samych środków transportu co przy dostawie.
  9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  10. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  11. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  12. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  13. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  14. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 §9
Reklamacja
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Kupujący jest obowiązany w obecności kuriera sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania i Produktu, lub jego braku należy sporządzić protokół uszkodzenia w obecności kuriera. 
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

 §10
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest firma Mitari Bartłomiej Drop z siedzibą w Straszynie przy l. meblowej 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5871636117, REGON 384808240
 2. Dane osobowe Kupujących zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, w zakresie niezbędnym do jej zawarcia.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu i w zakresie wskazanym w Polityka prywatności. Zawiera ona zasady, cele i zakres na jakich są przetwarzane dane osobowe oraz prawa osób których dane dotyczą.A także wykorzystywanie ich przez nasz sklep - dla potrzeb sklepu w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sklep umowy sprzedaży tj. dostarczenia przesyłki i dokonania rozliczeń, jak również dla celów marketingowych i reklamowych w tym dla przesyłania ofert handlowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§11
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 
 1. Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie regulaminu dotyczą wyłącznie podmiotów i osób nie będących konsumentami.
 2. Przedsiębiorca może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu przedsiębiorcy lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Sprzedawca może ograniczyć formy płatności dostępne w sklepie, a także zażądać dokonania częściowej lub całkowitej przedpłaty niezależnie od wybranej formy płatności w sklepie.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 
§12
Postanowienia końcowe
 
 
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel